+ 31 (0)6 51 307 497 | info@leo.nl 

Organisatie advies

TEAMBUILDING EN INTERVISIEMETHODE

Wat is intervisie?
Intervisie als woord is tweeledig en betekent in letterlijke zin: onderlinge (tussen) mening (kijk hebben op). Veel mensen (en dus ook beroepskrachten) hebben wel een voorstelling van wat intervisie zou kunnen inhouden: elkaar helpen, uitwisselen van
ervaringen, en ‘spiegelen’ zijn daar voorbeelden van.

Kennelijk heeft intervisie te maken met hoe mensen samen naar iets kijken, een visie over hebben. Het hoe, wat, waarom en waar vanuit beroepswerkers met elkaar kunnen ‘inter viseren’ vraagt om een nadere begripsverheldering, zeker als het gaat om een min of meer systematische aanpak van mogelijkheden in de praktijk van het werk.

Intervisie en supervisie
‘Intervisie is supervisie zonder aparte supervisor’. Vanuit deze stelling wordt intervisie gezien als een variant op supervisie, waarbij deelnemers aan intervisie getraind zijn als supervisor en supervisant.

Wat bevat een training teambuilden & intervisie?
- leren omzetten van werkervaringen in leerervaringen,
- leren praktijksituaties en werkprincipes in harmonie met het persoonlijk functioneren te brengen,
- leren, dankzij inzicht in handelingsalternatieven, beslissingen te nemen en op het handelingseffect te refl ecteren.

Intervisie, kwaliteit en teambuilding
Ook de invalshoek ‘kwaliteit’ biedt een ingang naar intervisie. Intervisie kan hierbij een hulpmiddel vormen, immers aan het begrip kwaliteit kunnen de volgende aspecten onderscheiden worden:

veiligheid: minimaliseren van de kans op menselijke schade, rekening houdend met wat aanvaardbaar is in de situatie, doeltreffendheid: de mate van overeenstemming tussen doelen van zorg en werkelijk verleende zorg, doelmatigheid: met een minimaal gebruik van middelen worden diensten en tijd doeltreffend bereikt, competentie: de mate waarin zorg verleend wordt in overeenstemming met de beschikbare wetenschappelijke kennis en verwachte vaardigheden, aanvaardbaarheid: de tevredenheid waarmee de zorg door cliënten, de gemeenschap en de zorg verleners wordt ervaren, rekening houdend met culturele,
sociale en ethische aspecten.

Bij de implementatie van passende intervisie methoden zal teambuilding meer ontwikkelingsgericht gericht kunnen zijn, met andere woorden, niet primair afhankelijk van problematiek, doch gericht op het structureel kwalitatief ontwikkelen
van het beroepshandelen.

Het management kan ondersteunen en voorwaarden scheppen tot het houden van intervisie bijeenkomsten, zodat de ontwikkeling hierin gelijktijdig ‘top-down’ en ‘bottum-up’ kan plaatsvinden. Op deze wijze kan een goede en evenwichtige samenwerking tot stand komen.

MT EN SECOND OPINION

Over Second Opinion en bedrijfsadvies. Wij beschikken over professionals, die uw management team kunnen bijstaan in het
verlenen van advies of het verstrekken van een second opinion.

Naast de professionele inventarisatie/voorlichting over het onderwerp wordt in goed overleg een interactieve werkwijze gehanteerd, waarbij men naar keuze wel of niet gebruik kan maken van een ondersteunende simulatie met acteurs.

Onze interactieve werkwijze garandeert een bredere en positieve kijk op zaken tijdens uw management overleg. De advisering wordt afgestemd op uw specifi eke vraag, kan één of meerdere dagdelen beslaan en kan diverse onderwerpen bevatten, zoals
bijvoorbeeld
- samenwerkingsproblemen
- zorgvernieuwing
- innovaties
- fusies
- (Europese) samenwerking
- klantgericht ondernemen
- Persoonsgebonden Budget (PGB) beleid
- ontwikkelen van logeeropvang
- oplossingen wachtlijst problematiek
- ARBO beleid
- risico inventarisatie en evaluatie (RIE)
- registratie en onderzoek incidenten
- Management ontwikkelingen

Top